VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter
Одобрението за управување туѓо моторно возило се издава според единствениот унифициран и стандарден образец на AIT-Меѓународната туристичка алијанса и FIA-Меѓународната автомобилска федерација.

Потребни документи

-  Барање за издавање на одобрение за управување на туѓо моторно возило (за овластување од правно на физичко лице да се отпечати на меморандум на правното лице и заверено со печат)
-  Сообраќајна дозвола од возилото
-  лично присуство на сопственикот со документ за идентификација, или овластеното лице од правното лице (лична карта или пасош)
-  Лично присуство на корисникот на возилото со пасош

Важност на одобрениетo

Одобрението важи една година од денот на издавањето, а по барање на овластувачот може да важи и пократко. Нема ограничувања за бројот на влезови и излези од државата.