VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter

Согласно Конвенцијата за сообраќај на патиштата од 8 ноември 1968 година, меѓународната возачка дозвола важи на територијата на сите земји потписнички на Конвенцијата.

Потребни документи за добидање на дозволата

-  формулар за добивање на меѓународна возачка дозвола
-  документ за идентификација (лична карта или пасош)
-  2 фотографии (45мм x 35 мм)
-  национална возачка дозвола

Важност на дозволата

Дозволата важи 3 години доколку важноста на националната возачка дозвола е подолга од три години или ако националната возачка дозвола истекува во рок пократок од три години, меѓународната возачка дозвола важи до истекувањето на важноста на националната возачка дозвола.