VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter
Под техничко експлоатациони услуги се подразбираат условите што моторните возила во зависност од видот на јавниот превоз треба да ги исполнуваат заради обезбедување на квалитетен и безбеден превоз.

Во зависност од видот на возилото и видот на јавниот превоз со правилник се пропишани условите и техничките карактеристики кои треба да ги исполнуваат различните видови на возила, при што им се издава потврда за техничко-експлоатациони услови.