VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter
-  Барање за регистрација (листи кои се изготвуваат во Автовозач-ФЕР и кои откако возилото ќе помине технички преглед во Автовозач-ФЕР се користат како доказ за техничка исправност и не треба да се постари од 30 дена)
-  Оригинална сообраќајна дозвола (треба да биде одјавена, преведена и преводот заверен на нотар и таблиците вратени во странство,)
-  Доказ за сопственост (фактура или купопродажен договор од земјата на увоз, преведени и заверени на нотар, при што треба да има поврзаност на сопственоста доколку се јавуваат повеќе прекупци)
-  Царинска декларација (ЕЦД-образец 8-4), подмирени такси и други давачки пропишани со Закон
-  Хомологација (се прави во Автовозач-ФЕР)
-  Полиса за осигурување на возилото (се вади после проверката на документите во МВР) со дата на денот на регистрација
-  Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
-  Тековна состојба од Централен регистар не постарa од 6 месеци, полномошно, овластување или барање за регистрација со лична карта и присутво на ополномошениот (правни лица)