VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter
- Барање за регистрација (листи кои се изготвуваат во Автовозач-ФЕР, при што на возилото не се врши технички преглед, туку само се проверуваат идентификационите податоци)
- Царинска декларација (ЕЦД-образец 4), подмирени такси и други давачки пропишани со Закон
- Потврда од царина
- Фактура или купопродажен договор
- Хомологација
- Полиса за осигурување на возилото со дата на денот на регистрација
- Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
- Тековна состојба од Централен регистар не постарa од 6 месеци, полномошно, овластување или барање за регистрација со лична карта и присутво на ополномошениот (правни лица)