VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter
-  Барање за регистрација (листи кои се изготвуваат во Автовозач-ФЕР и кои откако возилото ќе помине технички преглед во Автовозач-ФЕР се користат како доказ за техничка исправност и не треба да се постари од 30 дена)
-  Полиса за осигурување на возилото со дата на денот на регистрација
-  Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
-  Тековна состојба од Централен регистар не постарa од 6 месеци, полномошно, овластување или барање за регистрација со лична карта и присутво на ополномошениот (правни лица)